A A A

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

 

W dniach 25-27 lutego 2022r uczestniczyłam w Konferencji w Dublinie w Irlandii. Odbywała się ona pod hasłem: „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja, kultura, młodzież i sport / Transformacja cyfrowa”

 

Fotorelacja /powitanie na lotnisku- hostessa z tabliczką, przejazd ulicami Dublina do hotelu Wren Urban Nest/

Konferencja podlega trzem instytucjom reprezentowanym przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego Rady i przewodniczącą Komisji Europejskiej, którzy pełnią funkcję wspólnego przewodnictwa. Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zobowiązały się wysłuchać Europejczyków i w ramach swoich kompetencji i zastosować się do otrzymanych i wypracowanych w trakcie konferencji zaleceń w sprawie przyszłości Europy.

Europejskie panele obywatelskie to główna cecha charakterystyczna Konferencji. Organizowane są cztery europejskie panele obywatelskie, by pozwolić obywatelom wspólnie zastanowić się nad przyszłością, jakiej chcą dla Unii Europejskiej. 4 panele to liczące po 200 losowo wybranych obywateli europejskich pochodzących z 27 państw członkowskich. Odzwierciedlają różnorodność UE pod względem: pochodzenia geograficznego (narodowość oraz miasto/wieś), płci, wieku, statusu ekonomiczno-społecznego i poziomu wykształcenia.W każdym panelu zasiada przynajmniej jedna kobieta i przynajmniej jeden mężczyzna z każdego państwa członkowskiego. Jedną trzecią każdego panelu stanowią ludzie młodzi (w wieku od 16 do 25 lat) Reprezentowałam nasz kraj wraz z dziewięcioma osobami z całej Polski, uczestniczyłam w pierwszym panelu w sesji online i w Dublinie.

Każdy panel spotkał się trzy razy w okresie od września 2021 r. do lutego 2022 r.

  • Sesja 1 odbyła się w Strasburgu, w siedzibie Parlamentu Europejskiego.

  • Sesja 2 została przeprowadzona online, za pośrednictwem Interactio, tj. narzędzia online umożliwiającego wielojęzyczne spotkania z tłumaczeniem symultanicznym w 24 językach. ( w sesji online również uczestniczyłam)

  • Sesja 3 odbyła się w czterech różnych państwach członkowskich: Panel 1 w Dublinie w Instytucie Spraw Międzynarodowych i Europejskich oraz na Zamku Dublińskim, panel 2 we Florencji w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim, panel 3 w Natolinie w Kolegium Europejskim i w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a panel 4 zorganizowały w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym w Maastricht Studio Europa w Maastricht.

Uczestnicy ostatniej sesji pierwszego panelu w którym ja uczestniczyłam zgromadzili się na spotkaniu w zamku w Dublinie. Były to osoby w różnym wieku, z różnych środowisk a kluczową rolę odegrali młodzi Europejczycy. Spotkanie zorganizowano już po raz trzeci, aby rozmawiać na tematy które są dla obywateli ważne. Celem sesji 3 było przygotowanie wkładu na sesję plenarną konferencji przez sformułowanie szeregu zaleceń dla instytucji Unii, które powinny podjąć dalsze działania.

 

fotorelacja / oficjalne otwarcie i przebieg sesji plenarnej w Zamku Dublińskim /

  • Zalecenia względem Unii opracowywane były w podgrupach.

W skład każdej z 15 podgrup wchodziło od dziesięciu do trzynastu obywateli. W każdej podgrupie posługiwano się czterema lub pięcioma językami, przy czym każdy obywatel mógł wypowiadać się w swoim własnym języku lub w języku, w którym czuł się swobodnie. Dla każdej z podgrup wyznaczono profesjonalnego facylitatora   / facylitator to osoba organizująca sposób pracy nad jakimś zagadnieniem. W tym przypadku wiedza jest w zespole. Podczas sesji facylitator proponuje, podpowiada metody pracy, które pozwalają zneutralizować to, co przeszkadza uczestnikom warsztatu w wypracowaniu rozwiązań i w realizacji wyznaczonych celów. /

 

 praca w grupie, opracowanie zaleceń   

Kilku ekspertów obecnych na miejscu i online śledziło obrady podgrup, aby móc inicjować weryfikację faktów. Ponadto eksperci z trzech instytucji zostali wezwani do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące weryfikacji faktów w dziedzinach, w których się specjalizują, w szczególności w odniesieniu do już istniejących instrumentów regulacyjnych i innych instrumentów polityki.

Elementy/pytania, na które grupa musiała odpowiedzieć (nie był to bezwzględny obowiązek, lecz zdecydowane zalecenie) przy formułowaniu uzasadnień zaleceń:

1. Dlaczego to zalecenie jest ważne i istotne z punktu widzenia tematyki panelu?

2. Dlaczego ważne jest podjęcie działań na szczeblu UE?

3. Jakie są niepożądane skutki/kompromisy związane z tym zaleceniem i dlaczego mimo to uważamy, że jest ono ważne?

Następnie, w niedzielę 27 lutego, odbyło się głosowanie nad zaleceniami każdej z podgrup. Przed głosowaniem wszyscy uczestnicy otrzymali dokument zawierający wszystkie projekty zaleceń opracowane dzień wcześniej, aby mogli zapoznać się z nimi we własnym języku (tłumaczenie automatyczne z języka angielskiego). Głosowanie odbywało się za pośrednictwem formularza internetowego.

 

fotorelacja / głosowanie nad zaleceniami każdej z grup /

 

Główne wyniki sesji: zalecenia przyjęte

Cytuję po jednym wybranym wątku z każdego poruszanego zagadnienia.

 

Wątek 1: Praca w Europie

Zalecamy wprowadzenie płacy minimalnej w celu zapewnienia podobnej jakości życia we wszystkich państwach członkowskich. Doceniamy wysiłki podejmowane w ramach dyrektywy UE COM(2020) 682 na rzecz ujednolicenia poziomu życia. Płaca minimalna musi zapewniać minimalny dochód netto, aby osiągnąć zasadniczy cel: każdy potrzebujący powinien mieć więcej pieniędzy do dyspozycji. Kwestia płacy minimalnej powinna uwzględniać następujące aspekty:

UE powinna zapewnić jej skuteczne wprowadzenie w życie, ponieważ obecnie nie wszystkie państwa członkowskie stosują odpowiednią ochronę pracowników.

Należy zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie i śledzenie poprawy poziomu życia.

Płaca minimalna musi uwzględniać siłę nabywczą w różnych krajach. Konieczny jest regularny cykl przeglądu, aby dostosować płacę minimalną do zmieniających się kosztów utrzymania (np. poprzez inflację).

Zalecamy to, gdyż płaca minimalna zwiększa sprawiedliwość społeczną na rynku pracy i poprawia konkretne warunki życia pracowników we wszystkich państwach członkowskich. Jest to szczególnie ważne w kontekście szybko zmieniającego się środowiska pracy, np. dzięki cyfryzacji.

 

Wątek 2: Gospodarka dla przyszłości

Zalecamy zlikwidowanie systemu celowego postarzania wszystkich urządzeń elektronicznych. Zmiany powinny mieć miejsce zarówno na poziomie indywidualnym, jak i handlowym, aby zagwarantować, że będziemy mogli używać, naprawiać i aktualizować posiadany sprzęt w perspektywie długoterminowej. Zalecamy promowanie odtworzonych urządzeń. Na mocy rozporządzenia przedsiębiorstwa byłyby zobowiązane do zagwarantowania prawa do naprawy, w tym aktualizacji i aktualizacji oprogramowania, oraz do recyklingu wszystkich urządzeń w perspektywie długoterminowej. Zaleca się również, aby każda firma stosowała znormalizowane złącza.

Zalecamy to, ponieważ we współczesnym świecie produkty zwykle działają dwa lata. Chcemy, aby można je było używać o wiele dłużej – około 10 lat. Propozycja ta będzie miała pozytywny wpływ na zmianę klimatu i ekologię. Zmniejszy to również koszty ponoszone przez konsumentów i zmniejszy konsumpcjonizm.

 

Wątek 3: Sprawiedliwe społeczeństwo

Zalecamy, aby UE zobowiązała każde państwo członkowskie do określenia płacy minimalnej w powiązaniu z kosztami utrzymania w tym państwie, którą można uznać za sprawiedliwe wynagrodzenie zapewniające minimalne warunki życia powyżej granicy ubóstwa. Każde państwo członkowskie musi monitorować wspomnianą płacę minimalną.

Zalecamy to, ponieważ nie jest sprawiedliwe, aby osobie pracującej nie była w stanie się utrzymać do końca miesiąca. Sprawiedliwe wynagrodzenie powinno przyczyniać się do poprawy jakości życia na poziomie społecznym. Niesprawiedliwe płace wiążą się z wysokimi kosztami dla państw (bezpieczeństwo, unikanie opodatkowania, wyższe koszty socjalne itp.).

 

Wątek 4: Uczenie się w Europie

Zalecamy promowanie wielojęzyczności od najmłodszych lat, np. począwszy od przedszkola. Od szkoły podstawowej należy wprowadzić obowiązek osiągnięcia poziomu C1 w drugim języku UE innym niż język ojczysty.

Zalecamy to, ponieważ wielojęzyczność jest narzędziem łączącym ludzi i pomostem do innych kultur. Ułatwia ona dostęp do innych krajów i ich kultur. Wzmacnia tożsamość europejską i wymianę międzykulturową. Poznanie innych kultur w kontekście Unii Europejskiej jest ważne. W związku z tym możliwość porozumiewania się w dwóch językach na wysokim poziomie pomogłaby w stworzeniu wspólnej tożsamości europejskiej i zrozumieniu innych kultur europejskich. UE musi zapewnić ścisłą współpracę z instytucjami edukacyjnymi, aby osiągnąć pozytywne wyniki w zakresie edukacji. Ponadto potrzebne jest stworzenie specjalnego programu (np. platform cyfrowych, rozszerzonych programów Erasmus+ itp.) wyłącznie w celu promowania wielojęzyczności. Obecne szkoły europejskie mogą służyć za wzór w tym zakresie. UE powinna stworzyć więcej takich szkół i aktywnie je promować

 

Wątek 5: Etyczna i bezpieczna transformacja cyfrowa

Zalecamy dalsze ograniczenie wykorzystania danych niezgodnie z przeznaczeniem przez duże firmy obsługujące dane poprzez lepsze egzekwowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i stworzenie bardziej znormalizowanych mechanizmów w całej UE oraz zapewnienie, aby przedsiębiorstwa spoza Europy prowadzące działalność w UE również przestrzegały tego rozporządzenia. Poprawa jego egzekwowania powinna obejmować jasne i krótkie wyjaśnienie warunków stosowania, aby uniknąć niejasności, zapewnienie więcej informacji na temat tego, w jaki sposób i przez kogo dane będą wykorzystywane, unikanie domyślnej zgody na ponowne wykorzystywanie i odsprzedaż danych. Wspomniana poprawa egzekwowania tego rozporządzenia powinna zapewnić trwałe usuwanie danych na wniosek obywatela. Powinna również wzmocnić egzekwowanie spójnego przestrzegania przepisów w zakresie profilowania osób w oparciu o ich aktywność w internecie. Proponujemy dwa rodzaje sankcji: grzywna proporcjonalna do obrotów przedsiębiorstwa lub ograniczenie działalności przedsiębiorstwa.

Zalecamy to, ponieważ obecnie istnieje bardzo ograniczona przejrzystość tego, jakiego rodzaju dane są gromadzone, w jaki sposób są przetwarzane i komu są sprzedawane. Musimy jeszcze bardziej ograniczyć nadużywanie władzy przez duże firmy obsługujące dane i zadbać o to, by obywatele wyrażali świadomą zgodę na przetwarzanie danych.

 

W programie Konferencji przewidziane zostały również miłe akcenty dla ,,ducha”, takie jak: zwiedzanie pięknego Zamku w Dublinie, była uroczysta kolacja w Muzeum piwa Guinness w Dublinie oraz tańce i muzyka irlandzka. Muzyka irlandzka nierozerwalnie łączy się z tańcem i śpiewem, był to świetny element tego wieczoru, który zintegrował bez słów całą Europę zostawiając piękne wspomnienia i nadzieję na kolejne tego typu spotkania. 

fotorelacja / Zwiedzanie - Zamek Dubliński (ang. Dublin Castle, irl. Caisleán Bhaile Átha Cliath) – zamek królewski w Dublinie./

 

fotorelacja /zwiedzanie - kolacja, muzyka, śpiew, taniec irlandzki w Muzeum piwa Guinness w Dublinie /

 

Kliknij taniec

 

Kliknij muzyka

tekst, zdjęcia, opracowanie  - Genowefa Nel Obuchowicz